Światowe organizacje i prawa człowieka

Pigułka poronna jest złem?

Nazwy takich instytucji jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski brzmią bardzo poważnie. Jeśli masz 16 lat i jesteś na początku niechcianej ciąży – możesz sobie myśleć, że albo te organizacje mają Ciebie i Twój problem w nosie, albo że próbowałyby Ci mądrze powiedzieć, czego Ci robić nie wolno. Tymczasem jest odwrotnie. Wszystkie wymienione organizacje i wiele innych ważnych światowych instytucji stoi po Twojej stronie. Niestety, w odróżnieniu od naszego własnego i egzotycznego pod tym względem parlamentu. Żeby powyższe stwierdzenia nie były gołosłowne, przytaczamy najważniejsze opinie.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

W roku 1990 Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dzisiejszy TSUE) oddalił skargę irlandzkiego sądu, dotyczącą ścigania osób, które informują o możliwości dokonywania aborcji w Wielkiej Brytanii(pigułka poronna). W Irlandii obowiązuje prawo podobne do polskiego. Trybunał orzekł, że aborcja jest „usługą medyczną”. W oparciu o prawo antydyskryminacyjne można by zaskarżyć polską ustawę o ochronie życia jako dyskryminującą kobiety w dostępie do usług medycznych.

Stanowisko Amnesty International w sprawie niektórych
aspektów aborcji:

Kobiety muszą mieć dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji(pigułka poronna) w przypadkach, gdy ciąża jest niechciana i pochodzi z gwałtu, napaści na tle seksualnym lub kazirodztwa. Kobiety muszą mieć dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji, jeśli ciąża wiąże się z zagrożeniem życia lub poważnym zagrożeniem zdrowia.

Komisja Statusu Kobiet ONZ w Nowym Jorku W marcu 2000 – na 44. sesji Komisji Statusu Kobiet ONZ w Nowym Jorku – stworzono dokument, w którym znalazły się następujące rekomendacje:

Zdrowie: Rządy mają podjąć wszelkie środki – prawne i programowe – by zapewnić kobietom w czasie całego życia możliwie najlepszy stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez dostęp do odpowiednich usług medycznych, w tym również w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, to jest do bezpiecznych, skutecznych, tanich metod zapobiegania ciąży(przy aborcji pigułka poronna). […] Rządy mają również zagwarantować, by usługi medyczne i personel medyczny przestrzegali standardów etycznych, zawodowych (art. 107) i praw człowieka (art. 115 a).

Nastolatki: Rządy zobowiązały się do zapewnienia młodzieży odpowiednich informacji i usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, respektujących ich prawo do prywatności, poufności, szacunku, zgody wyrażonej po uzyskaniu pełnej informacji (art. 115 f).

 

Parlament Europejski

W lutym 2010 roku Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję o równouprawnieniu kobiet, w której znalazły się postulaty łatwego dostępu do antykoncepcji, możliwości aborcji(pigułka poronna) oraz bezpłatnych konsultacji w sprawie aborcji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Trybunał uznał, że polskie państwo nie ustaliło jednoznacznych procedur, które pozwoliłyby lekarzowi na upewnienie się co do konieczności przeprowadzenia legalnej aborcji(pigułka poronna). Zagrożenie karą więzienia za nielegalne przerwanie ciąży powoduje zdaniem sędziów, że lekarze boją się przeprowadzać również legalne zabiegi. Według Trybunału polska władza ustawodawcza znosi karalność aborcji w pewnych sytuacjach, ale nie zapewnia ram organizacyjnych potrzebnych, by decyzja o wykonaniu tej procedury mogła zostać podjęta odpowiednio szybko. A pacjentka, której lekarze odmówią wykonania zabiegu, nie ma możliwości odwołania się od ich decyzji.

W 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wobec Alicji Tysiąc naruszony został art. 8 konwencji, który brzmi: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”.
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację
Zdrowia brzmi:
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Wyczerpująco udokumentowano, że kobiety pozbawione rozsądnego dostępu do bezpiecznych usług aborcyjnych(pigułka poronna) dobrowolnie decydują się ryzykować swoje życie i zdrowie, aby usunąć ciążę, korzystając z nielegalnych usług, wykonywanych przez niewykwalifikowanych ludzi w niehigienicznych warunkach. Dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji jest zatem niezbędny dla ochrony zdrowia i życia kobiet w ciąży.

W momencie kiedy kobieta jest w niechcianej ciąży i nie ma dostępu do usług
aborcyjnych, jej życie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Według Światowej Organizacji Zdrowia jedna na każde 300 kobiet, które poddają się nielegalnemu zabiegowi aborcyjnemu, umiera niepotrzebnie. Co więcej, nawet w krajach, w których dostępne są bezpieczne usługi położnicze, jedna na każde 10 000 lub nawet 5000 kobiet umiera przy porodzie (dane WHO). Odsetek przypadków śmiertelnych przy zabiegu aborcyjnym przy użyciu mifepristone i Misoprostolu szacuje się na jeden na 100 000. Oznacza to, że bezpieczna aborcja przy użyciu Mifepristone i Misoprostolu zawsze ocala czyjeś życie(pigułka poronna).

Prawa człowieka to także Twoje prawa!
Prawa człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:
powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi,
przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia,
niezbywalny – nie można się ich zrzec,
nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane,
naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową,
niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.

Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw, niezależnie od swojego ustroju i krajowej regulacji prawnej.

Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Ponieważ w kontekście aborcji często mówi się o tak zwanych dzieciach nienarodzonych, przytaczamy Konwencję o Prawach Dziecka. Ta konwencja zdecydowanie broni praw dzieci narodzonych, w tym praw osób nieletnich do podejmowania własnej decyzji w kwestii przerywania ciąży. Konwencja o Prawach Dziecka przedstawia wytyczne związane z poszanowaniem praw człowieka dzieci.

Brak dyskryminacji.

Rządy mają szanować i gwarantować prawa dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Interesy dziecka.

We wszelkich działaniach dotyczących dzieci zabezpieczenie interesów dziecka będzie głównym przedmiotem troski i nadrzędną zasadą rodziców. Zabezpieczenie interesów dziecka może, na przykład, uzasadniać prawo dziecka do otrzymania opieki medycznej bez zgody rodziców w przypadkach, w których poglądy/interesy dziecka są sprzeczne z poglądami rodziców – na przykład w przypadku przemocy domowej, której dopuszczają się rodzice lub inni członkowie rodziny, czy w przypadkach związanych z brakiem porozumienia między dzieckiem, a rodzicami na temat dostępu dorastającego dziecka do edukacji i usług związanych ze zdrowiem seksualnym.

Rozwijające się zdolności.

Kiedy dziecko staje się zdolne do formułowania własnych poglądów i podejmowania decyzji, rodzice i inni opiekunowie muszą wykonywać swoje obowiązki i realizować swoje prawa związane z dzieckiem w sposób, który bierze pod uwagę jego zwiększającą się autonomię. Konwencja w jasny sposób określa, że zakres opieki rodzicielskiej nie jest nieograniczony i że musi być ona „odpowiednia” i zgodna z „rozwijającymi się zdolnościami”. Jasne jest chyba dla wszystkich, że dzieckiem była osaczona
przez „obrońców życia” czternastolatka z Polski i dziewięcioletnia dziewczynka z Brazylii. W ich przypadku nie było różnicy między ich decyzją a decyzją rodzica, ale gdyby takie się pojawiły, Konwencja opowiada się za uszanowaniem prawa dziecka do podjęcia decyzji. Podsumowując: organizacji o randze takiej jak te, o których
czytałaś na początku tego rozdziału i które by się opowiadały za zakazem aborcji, nie ma. Chyba, że za międzynarodowe organizację uznamy niektóre kościoły… Ale – jak już wiesz z poprzedniego rozdziału – bynajmniej nie wszystkie. Wiemy, że te wszystkie
dokumenty i konwencje, i rekomendacje brzmią okropnie nudno, ale najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, że te ważne światowe organizacje są po Twojej stronie! W przypadku niechcianej ciąży pigułka poronna to najlepsze rozwiązanie przerwania ciąży.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *